ንቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና

ተማሃሮኻ ተርጓሚ ንኽሓቱ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። ንተማሃራይካ ተርጓሚ ክትሓትት እንተደሊኻ፡ ከምቲ ሕጹያት ዝገብርዎ ኣገባብ ተጠቒምካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ናይቲ ተማሃራይ ውልቃዊ ዝርዝር ሓበሬታ ትህብ ግን ነቲ መረጋገጺ ንኽንሰደልካ ኢመይል ኣድራሻኻ ኣቕርብ። ከተመልክት ከለኻ፡ በቲ ዝቐርቡ መድረኻት ኣቢልካ እውን ብቕልጡፍ ክትከፍል ኣለካ።

ጠቓሚ

ንተማሃራይ ሀ ሕቶ ኣቕሪብካ ኣብ መወዳእታ ደቒቕ ናብ ሕጹይ ለ ምቕያር ኣይፍቀድን እዩ። ካብ CBRን ተርጐምትን ፈተና ክትሓትት ዘለካ ተማሃራይካ ንዕኡ ‘ድሉው’ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ።

ኣብያተ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና እውን እንተወሓደ ቅድሚ ፈተና 14 መዓልታት ኣገልግሎት ተርጓሚ ክሓታ ኣለወን። ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንዝቐርቡ ሕቶታት ኣይንቕበልን ኢና።

ንኣብነት ብሰንኪ ሓደ ፈተና ናብ ድሒሩ ዝመጽእ ግዜ ብምስግጋሩ ወይ ድማ ዕለት ልደት ንምእራም ንእሽቶ ለውጢ ክትሕብር ምስ እትደሊ፡ ካባና ዝኾነ ክፍሊት ከይተኸፍለካ ክሳብ 72 ሰዓታት ቅድሚ እቲ ፈተና ነዚ ክትሕብረና ትኽእል ኢኻ።

ተማሃሮኻ ነቲ ተርጓሚ ብግቡእ ከም ዝርድእዎን ምስኦም ምቹእ ስምዒት ከም ዝስምዖምን ኣብ መጀመርታ ፈተና ዕድል ከም ዝወሃቦም ኣዘኻኽሮም።