ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን

ስፍሓት
ዓንቀጽ 1

1.1 እዞም ውዕላትን ቅጥዕታትን ብፍላይ ኣብ ትሕዝቶ ፈተናታት CBR ንዝርከቡ ኣገልግሎት ትርጉም ዝምልከቱ ስለዝኾኑ ነቲ ብAVB Language Group B.V.(AVB) ናብ ቤት ምኽሪ ንግዲ ዝቐረበ ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ይምልኡ።

1.2 AVB ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ዓማዊል ኣይቅበልን እዩ። ኣብዚ ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ተወሳኺን/ወይ ምምሕያሻትን ብሕጋዊ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ብጽሑፍ ፍቓድ AVB ጥራይ እዩ።

1.3 ሓደ ወይ ልዕሊኡ ድንጋገታት ናይዚ ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ኣብ ዝኾነ እዋን እንተተሰሪዙ ወይ ምሉእ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ባዶን ፍሩስን እንተተኣዊጁ፡ እቶም ዝተረፉ ድንጋገታት ናይዚ ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኾኑ እዮም።

ምምስራት እቲ ውዕሊ
ዓንቀጽ 2

2.1 ኩሎም ናይ AVB ቅድመ-ምድላዋትን/ወይ ዋጋ ምጥቃስን ብዘይ ዝኾነ ግዴታ ይቐርቡ።

2.2.     ኣብ መንጎ ዓሚልን AVBን ውዕል ዝፍጠር፡ AVB ንዓሚል ብጽሑፍ ምስ ኣረጋገጸ ጥራይ እዩ።

2.3.   AVB ምስ AVB ትእዛዝ ዝሃበ ዝኾነ ሰብ ወይ ኣካል ከም ዓሚል ክቖጽሮ ይኽእል እዩ፣ እቲ ዝተባህለ ሰብ ወይ ኣካል በቲ መምርሒታት፣ ብስሙን ብዋጋን ሳልሳይ ወገን ይሰርሕ ከምዘሎ ብግልጺ እንተዘይገለጾ፣ ስሙን ኣድራሻኡን ክኸውን እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንAVB ተገሊጹ።

2.4.   ዝኾነ ይኹን ርትዓዊ ጥርጣረ ብወገን AVB ብዛዕባ ዓሚል ናይ ምኽፋል ዓቕሚ፡ AVB ቅድሚ AVB ትእዛዝ ምፍጻሙ ምጅማሩ ወይ ምቕጻሉ እኹል ውሕስነት ክህብ ክጠልብ መሰል ይህቦ።

2.5.    AVB ንኣገልግሎት ትርጉም ንምሕታት ዝተወሰነ ናይ መወዳእታ ግዜ ክጥቀም ይኽእል። AVB ኣገልግሎት ትርጉም ንምሕታት ናይ መወዳእታ ግዜ እንተተግቢሩ፡ AVB ነዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ክገልጾ እዩ። እቲ ናይ ተርጓሚ ሕቶ ኣብ ግዚኡ እንተዘይተቐሪቡ፡ ነቲ ዝምልከቶ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው፡ AVB ተርጓሚ ናይ ምውፋር ሓላፍነት ክወስድ ኣይክእልን።

ዋጋታት
ዓንቀጽ 3

3.1.1.      ኩሎም ዝተጠቕሱ ዋጋታትን ደረጃታትን ግብሪ መሸጣ ዘጠቓልሉ እዮም።

3.2.      AVB ንኣገልግሎት ትርጉም መደበኛ ደረጃ ከቐምጥ ይኽእል። ስታንዳርድ ሬት እንተተግቢሩ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ክግለጽ እዩ።

ኣብ ትእዛዛት ምቕያር ወይ ምስራዝ
ዓንቀጽ 4

4.1.      ዝኾነ ተወሳኺ ስምምዓት፡ ለውጢ፡ ከምኡ’ውን/ወይ ውዕል ዝምልከት ቃል ኪዳን ቅኑዕ ዝኸውን ብጽሑፍ ብAVB ምስ ዝረጋገጽ ጥራይ እዩ።

4.2.      AVB ፡ ዓሚል ድሕሪ ምዝዛም ውዕል ነቲ ትእዛዝ እንተ ኣስተኻኺሉ ወይ እንተቐይሩ፡ ነቲ ዝተሰማምዐሉ ዋጋ ወይ ናይ ምብጻሕ ግዜ ናይ ምቕያር ወይ ነቲ ዝቐረበ ትእዛዝ ናይ ዘይምፍጻም መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

 4.3.      ድሮ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ብዓሚል ምስራዝ ኣይከኣልን እዩ። ይኹን እምበር፡ ነቲ ፈተናን ተዛማዲ ኣገልግሎት ትርጉምን ክሳብ ሓደ ሰሙን ኣቐዲምካ ዳግማይ መደብ ምግባር ይከኣል እዩ። ስለዚ ዕለት ፈተና ንቕድሚት ምስግጋር ኣይከኣልን።

ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ኣወሃህባ ኣገልግሎት ትርጉም
ዓንቀጽ 5

5.1.     AVB ንሓደ ተርጓሚ ብፍልጠቱን ዓቕሙን ንምውፋር ነቲ ትእዛዝ ክፍጽሞ ቃል ይኣቱ፣ ንፍሉይ ድሌታት ዓሚል ንምምላእ ዘድሊ ክእለት ሒዙ ይመጽእ።

5.2.      ኣብቲ ውዕል ዝተሰማምዑሉ ዕለት፣ ቦታን ሰዓትን ኣገልግሎት ንዓሚልን AVBን ቀያዲ እዩ።

5.3.      AVB ኣብቲ ዝተሓተተ ቋንቋ ​​ብቑዕ ዝኾነን ንመበቆል ናይቲ ተርጓሚ፣ ጾታ፣ ወይ ካልእ ምርጫታት ብዛዕባ ውልቃዊ ባህርያቶም፣ ጂኦፖለቲካዊ ምርጫታቶም ወይ ባህርያቶም ዝምልከት ድሌታት ክኽተል ግዴታ ዘይብሉን ተርጓሚ ጥራይ እዩ ክህብ ቃል ዝኣቱ።

5.4.      AVB ኣብ ኩሉ ግዜ ንኣገልግሎት ትርጉም ብቑዕ ዝኾነ ተርጓሚ ንምውፋር ክጽዕር እዩ። AVB ንሓደ ትእዛዝ ዘይመሓለ ተርጓሚ ክጥቀም እንተተገዲዱ፡ መጀመርያ ነዚ ንዓሚሉ ከረድኦ እዩ።

5.5.      ብAVB ዝተዋፈሩ ተርጐምቲ፡ እንተተሓቲቶም፡ ኣብ ኣድራሻ AVB መንበሪ ገዛ ክመርጹ እዮም።

ሓፈሻዊ ውዕላትን ቅጥዕታትን ኣወሃህባ ኣገልግሎት ትርጉም CBR
ዓንቀጽ 6

6.1.     እቲ ዓሚል ፈተና ከካየድ እንተዘይክኢሉ እቲ ሕጹይ ኣብቲ ዝተሓተተ ፈተና ዝካየደሉ ዕለትን ሰዓትን ኣብ CBR ስለዘይተረኽበ፡ እቲ ንAVB ዝተኸፍለ ገንዘብ ክምለሰሉ መሰል የብሉን።

6.2.     AVB ድሕሪ ደጊም እቲ ዓሚል ዝኾነ ፈተና ከምዘይሓዘ ወይ ምስ CBR ዘይምቹእ ፈተና ከምዝሓዘ እንተተፈሊጡ ተርጓሚ ክህብ ግዴታ ኣይህልዎን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ምምላስ ገንዘብ ኣይከኣልን እዩ።

6.3.      ሓደ ሰራሕተኛ CBR ብሰንኪ ናይ ሕጹይ ዘይቅኑዕ ወይ ዘይተማልአ ዳታ ምቕራብ እቲ ፈተና ክካየድ ከምዘይክእል እንተ ወሲኑ ድሕሪ ደጊም AVB ተርጓሚ ናይ ምሃብ ግዴታ የብሉን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ምምላስ ገንዘብ ኣይከኣልን እዩ።

6.4.      እቲ ተርጓሚ ኣብቲ ዝተሰማምዑሉ ሰዓትን ቦታን እንተዘይቀሪቡ፣ AVB ንዓሚል ከይሓበረ፣ እዚ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናብ ምምላስ ናይ CBR ፈተና ክፍሊት (ብCBR)ን ናይ ተርጓሚ ኣገልግሎትን መገሻን ወጻኢታት ምምላስን የስዕብ ወጻኢታት ብመሰረት ካልኣይ ደረጃ ህዝባዊ መጓዓዝያ።

6.5.      AVB ንዓሚል ተርጓሚ ናይ ምሃብ ግዴታኡ ክፍጽም ከምዘይክእል ኣብ ግዚኡ እንተሓቢሩ፡ እዚ ድማ ናይ ፈተና ወጻኢታት ምምላስን ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ወጻኢታት ምምላስን የስዕብ።

6.6.      ኣብ ፍሉይ ኩነታት፡ AVBን CBRን ብሓባር እቲ ፈተና ካብቲ ዝተሰማምዑሉ ግዜ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ክካየድ ክውስኑ ይኽእሉ።

ክፍሊት
ዓንቀጽ 7

7.1.      ክፍሊት ብዝተሰማምዑሉ ኣገባብ ክፍጸም እዩ።

7.2.      ኣብ ናይ ጽሑፍ ወይ ተግባራዊ ፈተና መራሒ መኪና ንዝወሃብ ተርጓሚ ክፍሊት ቅድሚ እቲ ኣገልግሎት ትርጉም ምክያዱ ክግበር ኣለዎ። ክፍሊት ብመንገዲ iDeal ወይ ብሓደ ካብቶም ብAVB ዝቐርቡ ናይ ክፍሊት መድረኻት እዩ ዝግበር።

7.3.     ደንጉዩ ክፍሊት ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን፡ ዓሚል ብቕጽበትን ብዘይ መፍለጥን ኣብ ናይ ምኽፋል ዕዳ ክኣቱ እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ዓሚል ካብቲ ናይ ምኽፋል ዕለት ጀሚሩ ክሳብ እቲ ናይ ፋክቱር መጠን ገንዘብ ዝሰጋገረሉ ዕለት ሕጋዊ ወለድ ክህልዎ እዩ።

7.4.      ብዓሚል ደንጉዩ ክፍሊት ኣብ ዝኽፈለሉ እዋን፡ AVB ብመሰረት ኣዋጅ ወጻኢታት ምእካብ ወጻኢታት (ክፍሊት) ሆላንድ (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) ካብ ፍርዲ ወጻኢ ወጻኢታት ምእካብ ክሓትት መሰል ኣለዎ።

ጥርዓናት
ዓንቀጽ 8

8.1.      ብAVB ዝወሃብ ኣገልግሎት ብዝምልከት ንኣተሓሕዛ ጥርዓን፡ AVB ካብቲ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝተፈጸመሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ትሕዝቶ ናይቲ ጥርዓን ብጽሑፍ ክሕበር ኣለዎ።

8.2.     AVB ኣብ ውሽጢ ግቡእ ግዜ ንዝቐረበ ጥርዓን ስዒቡ ምርመራ ከካይድ እዩ። እቲ ጥርዓን ዘቕረበ ሰብ ውፅኢት እቲ መርመራ ብኢመይል ክቕበሎ እዩ።

8.3.      AVB ንሓደ ዓሚል ብዛዕባ’ቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ንዝቐረበሉ ጥርዓን ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ መልሲ ንምሃብ ክጽዕር’ዩ፣ እንተኾነ ግን ነቲ ጥርዓን ክምልሰሉ ዝግባእ ዝኾነ ዓሚል ዝገለጾ ናይ መወዳእታ ግዜ ናይ ምኽባር ግዴታ የብሉን።

ተሓታትነት
ዓንቀጽ 9

9.1.      ተሓታትነት AVB ክሳብ እቲ ዓሚል ከም ክፍሊት ንኣፈጻጽማ ኣገልግሎት ትርጉም ንAVB ዝኸፈሎ መጠን ገንዘብ ምምላስ ጥራይ’ዩ ዝዝርጋሕ።

9.2.    ካብዚ ብተወሳኺ AVB ንዝኾነ ይኹን ዘይቀጥታዊ ክሳራ፣ ሳዕቤናዊ ክሳራ፣ ንግዳዊ ክሳራ፣ ብሰንኪ ምድንጓይ ኣፈፃፅማ ዝመፅእ ክሳራ፣ ወይ ክሳራ መኽሰብ ተሓታቲ ክኸውን ኣይኽእልን።

9.3.      AVB ብዓሚል ወይ ብስሙ ብዝተዋህበና ዘይቅኑዕ ወይ ዘይምሉእ ሓበሬታ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ፈጺሙ ተሓታቲ ኣይከውንን።

ምስጢራዊነት
ዓንቀጽ 10

AVB ምስ ኣፈጻጽማ እቲ ውዕል ብዝተኣሳሰር ኩሉ ናብ ኣፍልጦ AVB ዝመጽእ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብዝምልከት ምስጢራዊ ክኸውን ክግደድ እዩ። ሰራሕተኛታትን ተርጐምትን AVB ምስጢር ክሕልዉ ግዴታ ኣለዎም።

ምፍራስን ፎርስ ማጀርን
ዓንቀጽ 11

11.1.   ዓሚል ግዴታታቱ እንተዘይኣማሊኡ (ኣብ ግዚኡ)፣ ዓሚል ኪሳራ ከምዘለዎ እንተተኣዊጁ፣ ወይ ድማ ዓሚል ናይ ግዴታዊ ምፍራስ ወይ ምኽሳር ጥርዓን እንተቐሪቡ፣ ዓሚል ምቁራፅ ስራሕ እንተሓቲቱ ወይ እንተረኺቡ፣ ዓሚል ብመሰረት ደንቢ ዳግመ መደብ ዕዳ ንተፈጥሮኣዊ ሰባት ዝግበር ምድላው ዝግዛእ እንተኾይኑ፣ ወይ ድማ ናይቲ ዓሚል ኩባንያ ወይ ንግዲ እንተፈሪሱ፣ ሽዑ AVB ዝኾነ ካሕሳ ክኸፍል ከይተገደደ፣ ነቲ ውዕል ብሙሉእ ወይ ብኸፊል ብቕጽበት ከቋርጾ ይኽእል።

11.2.   AVB ካብ ቁጽጽሩን ሓደጋኡን ወጻኢ ብዝኾነ ኩነታት ግዴታታቱ ከማልእ ከምዘይክእል እንተተረጋጊጹ ዝኾነ ይኹን ካሕሳ ከይከፈለ ነቲ ውዕል ክፈርስ መሰል ኣለዎ።

11.3.   AVB ተወሳኺ ኣፈፃፅማ ውዕሊ ከቋርፅ ብዓቕሊ ሓይሊ እንተተገዲዱ ክሳብ እቲ ህሞት ንዝፈፀሞ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ከምኡ እውን ንዝኾነ ይኹን ወፃኢታትን ካብ ጁባኡ ዝወፀ ወፃኢታትን ናይ ምምላስ መሰል ይዕቅብ።

© 2024 AVB Translations – ኩሉ መሰላት ዝተሓለወ እዩ።